Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti KELEX s.r.o., IČ: 36420191, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina oddíl: Sro, vložka číslo: 15115 / L (dále jen "prodávající"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou na základě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující"), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.LedLampy.sk
2. Tyto obchodní podmínky jsou vydány k úpravě vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu Občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, zákona č. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele v platném znění, zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu va zákona č. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů platném znění.
3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchody uskutečněné mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné, pokud není stanoveno smluvními stranami jinak.
4. Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
5. Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky nejsou propagačním materiálem, a že jejich účelem je úprava práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 2

Uživatelský účet

1. Na základě registrace na internetové stránce www.LedLampy.sk si může kupující vytvořit bezplatně uživatelský účet, ze kterého může provádět objednávání zboží.

2. Pod zbožím se rozumí produkty nacházející se na internetové stránce provozované společností KELEX s.r.o..

3. Údaje o hmotnostech, rozměrech a daných vlastnostech, uvedené na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího jsou pouze informativní. Prodávající neodpovídá za případný možný výskyt chyb, týkajících se údajů o hmotnostech, rozměrech a vlastnostech uvedených na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího nebo za jejich aktuálnost a pravdivost.

4. Při registraci na internetové stránce, vytvoření uživatelského účtu a při objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávce zboží, jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací, které jsou potřebné k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím subjektům.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet: - nevyužívá dobu delší více než tři měsíce - pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek. 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, s ohledem na nutnou údržbu stránek nebo doplnění a aktualizaci zboží na internetovém obchodě.

Článek 3

Uzavření kupní smlouvy a dodání zboží

1. Internetová stránka internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží, které prodávající nabízí kupujícímu spolu s jednotlivými cenami vždy pro konkrétní druh zboží.

2. Ceny nabízeného zboží jsou stanoveny jménem EURO včetně DPH. V ceně je zahrnut i recyklační poplatek za konkrétní druh zboží.

3. Nabídka zboží a jednotlivých cen za konkrétní druh zboží zůstává v platnosti po dobu, pokud jsou zobrazovány na internetových stránkách internetového obchodu společnosti KELEX s.r.o..

4. Cena zboží je určována podle platného ceníku společnosti. Všechny akciové ceny platí do vyprodání zásob nebo do ukončení akce, pokud při konkrétním výrobku není výslovně stanoveno jinak.

5. Kupující bere na vědomí, že nabídku zboží a jednotlivé ceny může prodávající upravovat.

6. Internetová stránka internetového obchodu prodávajícího také obsahuje informace o nákladech spojených s poštovným a balným.

7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který je přístupný na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího, přičemž objednávkový formulář obsahuje informace o: · zboží (zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku, který je přístupný na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího) · údaje o způsobu doručení zboží · způsobu úhrady kupní ceny za zboží · nákladech spojených s dodávkou zboží

8. Před zasláním objednávky prodávajícímu, má kupující právo a možnost zkontrolovat a měnit údaje které do objednávky vložil, případně opravit chyby, které vznikly při zadávání do objednávky.

9. Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

10. Odesláním elektronické objednávky nebo objednávky realizované telefonicky, kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky a také platnou cenu objednávaného zboží, uvedenou na internetových stránkách.

11. Prodávající po doručení objednávky kupujícím neprodleně kupujícímu potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, která bude kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce.

12. Automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího zaslány na e-mailovou adresu kupujícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky, ale pouze o potvrzení o zařazení objednávky na zpracování.

13. Prodávající vyřizuje objednávku ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení kupujícím.

14. V případě, že se zboží na skladě nenachází, to prodávající ve lhůtě 2 pracovních dnů oznámí kupujícímu, spolu s předpokládaným termínem dodání objednaného zboží.

15. Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání zboží, má právo stornovat objednávku ve lhůtě do 24 hodin po kontaktu s prodávajícím.

16. V případě, že kupující v telefonickém kontaktu s prodávajícím vyjádří souhlas s množstvím zboží a termínem dodání zboží, prodávající neprodleně po telefonickém kontaktu zašle kupujícímu elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu oznámení o uskutečněném telefonickém rozhovoru s prodávajícím, spolu s provedenými změnami v objednávce. Takto zaslaný e-mail je považována za vznik smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a tedy i za vznik kupní smlouvy.

17. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, druh, výše kupní ceny, předpokládané poštovné a balné) kontaktovat kupujícího (například telefonicky nebo písemně), pro dodatečné potvrzení nebo správnost a úplnost objednávky.

18. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání zboží z důvodu prodlení se dodávky hlavním výrobcem zboží nebo subdodavatelům zboží, přičemž o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat.

19. Vyšší moc osvobozuje strany během jejího trvání od odpovědnosti za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, objednávky, případně z dohody smluvních stran.

20. Pojem vyšší moc zahrnuje okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli stran a nastaly po uzavření smlouvy, přičemž jejich strany nezavinili a současně jim brání ve splnění v jejich smluvní povinnosti, av době vzniku závazku nemohli tyto překážky předvídat.

21. Protistraně u které se vyskytla vyšší moc, je povinna o tom neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.

22. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (náklady na internetové připojení, náklady telefonní hovor), si hradí kupující na vlastní náklady.

Článek 4

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží může uhradit kupující následujícími způsoby, přičemž volbu uskuteční v objednávce: bankovním převodem na účet prodávajícího, - elektronicky přes systém Tatrapal, - v hotovosti na adrese prodávajícího: Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany, - v hotovosti na dobírku, v místě určeném kupujícím v objednávce

2. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přepravou a balením.

3. Kupující provádí platbu v měně Euro, pokud není vzájemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

4. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž platba se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude částka připsána na účet prodávajícího.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn v případě čl. 1, bodu 3), 4) a 5) od kupujícího požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží, včetně balného ještě před odesláním zboží.

6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně poštou na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Prodávající prohlašuje že je plátcem DPH.

7. Faktura slouží jako daňový doklad a záruční list, pokud pro účely uplatnění záruky nestačí samotný daňový doklad nebo se strany nedohodly jinak.

8. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňových a účetních předpisů platných v České republice.

9. Všechny ceny jsou prerátavané konverzním kurzem 1 EURO = 30,126 Sk.

Článek 5

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží, nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

2. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

3. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou nebo formou e-mailu, prostřednictvím elektronické pošty doručené na internetovou adresu prodávajícího a musí obsahovat: identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob a číslo bankovního účtu kupujícího, na který se převede kupní cena zboží.

4. Kupující je povinen ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu, přičemž náklady na vrácení zboží nese kupující.

5. Prodávající vrátí kupujícímu nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne obdržení vráceného zboží kupní cenu zaplacenou za zboží které kupující uhradil, kromě nákladů na poštovné, balné a nákladů na dobírku.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.

Článek 6

Doručení zboží

1. Objednané zboží je doručováno prostřednictvím kurýrní společnosti GLS General Logistics Systems Czech, sro. Doprava při objednávce nad 100 € je ZDARMA. Cena přepravy závisí na hmotnosti jednotlivých zásilek.

2. Volbu způsobu doručení zboží vybere kupující v objednávce.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží av případě výskytu jakéhokoliv poškození na balení o tom neprodleně informovat přepravce.

4. V případě porušení balení a neoprávněného vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku převzít. V takovém případě je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.

5. Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení balení zásilky se nebude přihlížet.

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu.

7. Zboží je až do úplného zaplacení celé kupní ceny ve výlučném vlastnictví prodávajícího - společnosti KELEX s.r.o..

8. Prodávající neručí kupujícímu za opožděnou dodávku zboží způsobenou zásilkovou službou, ani za poškození zásilky zaviněné přepravní společností. V takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u zásilkové služby.

Článek 7

Záruka za zboží a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou a že na něm nejsou žádné vady.

2. Pojmem shoda s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti požadované kupní smlouvou, prodávajícím a výrobcem, popřípadě jakost a vlastnosti obvyklé a že odpovídá požadavkům platných a účinných právních předpisů, odpovídá množství, míře, hmotnosti a účelu, který prodávající pro použití uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Za zboží je zodpovědný prodávající až po jeho převzetí kupujícím.

4. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy prodávající umožní kupujícímu fyzicky disponovat se zbožím.

5. Záruku za zboží a odpovědnost za vady upravuje reklamační řád společnosti.

Článek 8

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetovou stránku internetového obchodu prodávajícího včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem.

2. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení, nebo další součásti internetové stránky internetového obchodu prodávajícího.

3. Internetovou stránku internetového obchodu prodávajícího lze užívat pouze v rozsahu a za účelem pro který byla určena a který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do internetové stránky prodávajícího, nebo v důsledku užití internetové stránky prodávajícího v rozporu s účelem.

Článek 9

Ochrana osobních údajů

1. Kupující výslovně podle zákona č. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v objednávce, případně ve smlouvě, jakož i všech dalších údajů, které mu kupující poskytne.

2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje zpracovávány pro účely vedení evidence, jejíž vedení mu stanoví zákon pro účely výkonu práv a povinností podle smlouvy, popřípadě objednávky a pro ochranu práv a právem chráněných zájmů prodávajícího.

3. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může jeho údaje poskytnout třetí osobě která pro něj bude vykonávat činnosti podle bodu 2) tohoto článku.

4. Souhlas je platný po dobu trvání právního vztahu založeného mezi prodávajícím a kupujícím, a po skončení tohoto právního vztahu po dobu, po kterou je prodávající povinen vést v evidenci osobní údaje o kupujícím nebo po dobu, po kterou to je pro výkon práv a povinností prodávajícího nebo pro ochranu práv a právem chráněných zájmů potřebné.

5. Kupující bere na vědomí, že z povahy věci vyplývá, že souhlas se zpracováním osobních údajů je v zásadě neodvolatelný, protože prodávající v opačném případě nebude moci plnit vůči kupujícímu práva a povinnosti prodávajícího. Během doby platnosti souhlasu je kupující oprávněn souhlas odvolat výlučně v případě, že prodávající nebo třetí osoba, které v souladu s bodem 3) prodávající osobní údaje poskytl, porušují své povinnosti podle zákona č. 428/2002 Zz o ochraně osobních údajů, a toto porušení nenapraví ani ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy.

6. Prodávající je oprávněn používat získané osobní údaje pro účely přímého nebo nepřímého marketingu. Pro tyto účely je oprávněn poskytnout osobní údaje třetí osobě, kterou pověřil marketingovou činností ve svůj prospěch. Kupující má právo písemně námitky proti poskytování osobních údajů a vůči jejich používání v poštovním styku.

7. Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 22.06.2012, a jsou zveřejněny na internetové stránce www.LedLampy.sk - společnosti KELEX s.r.o..

2. Pokud některé z těchto ustanovení je, nebo se stane neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení, které zůstávají platné a účinné. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení novým platným a účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

4. Kupujícímu se korespondence doručuje na adresu elektronické pošty, která je uvedena v jeho objednávce nebo v jeho uživatelském účtu.

5. Zpráva se považuje za doručenou: · v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server, přičemž úplnost zpráv zasílaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem · v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně s doručenkou · v případě pokud kupující odmítl zásilku převzít, resp. kdy doručovatel vrátil prodávajícímu zásilku jako nedoručenou, přičemž prodávající nemůže doručení ovlivnit ani po vynaložení odborné péče.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Strany prohlašují, že s obsahem všeobecných obchodních podmínek souhlasí, přečetli si je a porozuměli jejich výkladu a obsahu, a berou na vědomí závaznost pro ně vyplývající.