Tento reklamační řád je vydán k zajištění podmínek odpovědnosti za vady prodaného zboží a jejich uplatnění kupujícím ve smyslu Občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění a zákona č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele v platném znění. 

Článek 1

Základní podmínky reklamace

1.Predávajúci poskytuje záruku na zboží po dobu 36 měsíců, přičemž záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2.Predávajúci je povinen vydat spotřebiteli doklad o koupi výrobku (fakturu), který slouží zároveň jako záruční list.

3.Při prodeji použitého výrobku, výrobku s vadou nebo výrobku, jehož užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny.

4.Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

5.Predávajúci odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí věci kupujícím, jakož i za vlastnosti zboží uvedené v technických normách, technických podmínkách a pokynech výrobce, které se vždy vztahují na konkrétní zboží.

6.Záruka se nevztahuje na vady výrobku:

• způsobené použitím na jiné než určené účely

• způsobené použitím v rozporu s návodem k použití, technickými normami a podmínkami, případně pokyny hlavního výrobce nebo prodejce

• způsobené neodbornou nebo nesprávnou manipulací, instalací, opravou nebo úpravou

• způsobené úmyslným nebo nedbalým poškozením kupujícím nebo jeho osobami

• prodávaného s vadou, pro kterou byla sjednána nižší cena. 

Článek 2

Místo a způsob uplatnění reklamace

1.Kupujúci uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího u kterého bylo zboží zakoupeno.

2.Sídlom prodávajícího se pro účely reklamačního řádu rozumí společnost KELEX s.r.o.

3.Kupujúci zašle prodávajícímu reklamační e-mail, kde uvede:

• jméno a příjmení

• telefonní a e-mailový kontakt

• adresu kupujícího

• datum kdy bylo zboží doručeno

• výrobce, typ výrobku a jeho značku

• číslo objednávky a číslo faktury

• popis vady.

4.Kupujúci nákup prokáže potvrzením z registrační pokladny, resp. fakturou, nebo kopií záručního listu, v opačném případě nebude zboží přijato na reklamaci.

5.Predávajúci vybaví reklamační e-mail ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení kupujícím.

6.Predávajúci je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení ve formě e-mailu, ve kterém bude informace o zařazení reklamace na zpracování, podrobné informace o reklamaci a dalším postupu.

7.Reklamovaný zboží je třeba doručit na náklady kupujícího do sídla společnosti na adresu KELEX s.r.o., Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany, případně osobně.

8.V provozovně musí být během provozní doby přítomný zaměstnanec, který je pověřen vyřizovat reklamace.

9.Predávajúci nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení reklamace. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit. 

10.Po vyřízení reklamace prodávající vyhotoví reklamační protokol, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu kontaktuje kupujícího a informuje ho o vyřízení reklamace. Reklamovaný výrobek zašle kupujícímu na vlastní náklady na adresu, kterou uvedl v reklamačním e-mailu.


Článek 3

Lhůta pro uplatnění reklamace

1.Nároky z vad zboží je třeba uplatnit v záruční době, jinak zaniknou.

2.Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí zákonem stanové záruční doby.

3.při vybaví reklamace opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o zákonem stanovenou záruční dobu na tu část výrobku, na kterou byla provedena oprava.

4.Pokud bude reklamace vyřešena výměnou vadného zboží za nové, začne běžet nová zákonná záruční doba od převzetí zboží.

Článek 4

Odstranitelné vady

1.Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou lze odstranit opravou.

2.Predávajúci je povinen odstranitelnou vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

3.Predávajúci může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady.

Článek 5

Neodstranitelné vady

1.Za neodstranitelnou vadu se považuje vada, která brání řádnému užívání výrobku, kterou nelze odstranit z technického hlediska, její odstranění je neúčelné, případně by se tatáž vada mohla vyskytnout znovu.

2.Pokud jde o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

3.V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci jako věci bez vady (např. Vady estetické), má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny výrobku. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení výrobku, délce jeho užívání ak možnostem jeho dalšího užívání.

Článek 6

Společná ustanovení pro článek 4 a 5

1.Hneď jak kupující uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady, tzn. provedl volbu a uplatnil jedno z možných práv, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbu uplatněného práva svévolně měnit, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.